Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

reeddpepper
reeddpepper
Ożenić się w wieku 20 lat to jak wyjść z imprezy o 21:30. No chyba, że wychodzi się z imprezy z najwspanialszą kobietą na świecie, to czemu by nie.
— Tumblr

October 14 2018

reeddpepper
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianieobecnosc nieobecnosc

October 12 2018

reeddpepper
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black vianieobecnosc nieobecnosc

October 11 2018

reeddpepper
9270 76e9
Reposted fromnazarena nazarena viamy-little-world my-little-world
reeddpepper
Na życie trzeba patrzeć z dystansem, niczemu się nie dziwiąc, niczego nie potępiając. I cieszyć się każdym drobiazgiem: że zakwitły kwiaty i że ładnie się wygląda w nowej sukience...
— Anna Dymna
reeddpepper
3225 7174
Reposted fromsonylein sonylein viamy-little-world my-little-world
reeddpepper
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viamy-little-world my-little-world
reeddpepper
3150 4baa 500
reeddpepper
6002 0e20 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaluna laluna
reeddpepper
7890 175f
Reposted fromonlyman onlyman vialaluna laluna
reeddpepper
reeddpepper
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.   
— Ernest Hemingway
Reposted fromeklerrka eklerrka vianieobecnosc nieobecnosc
reeddpepper

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

reeddpepper
Mam 28 lat i ulubiona część mojego dnia to ten moment w którym kładę się do łóżka, przychodzi do mnie kot i razem zasypiamy. 
— doubleespresso
reeddpepper
6645 385f
Reposted fromministerium ministerium vianieobecnosc nieobecnosc
reeddpepper
1100 47de 500
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia vialaluna laluna

October 10 2018

reeddpepper
4223 d946 500
Reposted fromoutoflove outoflove vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl