Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

reeddpepper
reeddpepper
reeddpepper
3429 c548 500
Reposted fromanko25 anko25 viamglistyporanek mglistyporanek
reeddpepper
9482 0640
Reposted fromniezwykla niezwykla viamglistyporanek mglistyporanek
2725 85ad 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out vialaluna laluna
reeddpepper
Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaluna laluna
reeddpepper
1074 a329 500
Reposted fromwooles wooles vialaluna laluna
reeddpepper
1699 5aa4
Reposted fromhagis hagis viamglistyporanek mglistyporanek
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viamglistyporanek mglistyporanek
reeddpepper
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik

July 18 2018

reeddpepper
5278 6c28
reeddpepper
4016 f306 500
Reposted fromdelain delain viamglistyporanek mglistyporanek
9202 8d39 500
Reposted fromecto ecto vialaluna laluna
reeddpepper
6510 6f1e 500
Reposted fromgrobson grobson vialaluna laluna
reeddpepper
8805 d006 500
reeddpepper
1030 f114 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viadontforgot dontforgot
reeddpepper
9244 6144 500
Reposted frompiehus piehus viadontforgot dontforgot
reeddpepper
reeddpepper
7324 508b 500
Reposted frompanikea panikea viamglistyporanek mglistyporanek

June 06 2018

reeddpepper
8838 15de 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakix kix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl